Klauzula informacyjna

Wysyłając zapytanie drogą elektroniczną wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym/wiadomości e-mail.  Złożenie zlecenia wykonania tłumaczenia drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania usługi tłumaczenia. Zawierając umowę wykonania usługi tłumaczenia wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przekazanych do tłumaczenia dokumentach.

Zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Lingua mgr Magdalena Dolny z siedzibą w Łochowie przy ul. Wiosennej 14, 86-065 Łochowo, NIP: 554-140-14-57.

Kontakt z Administratorem możliwy jest telefonicznie pod numerem +48 501 003 565 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lingua@host4u.pl

2. Biuro Tłumaczeń Lingua nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa wyceny usługi, a w razie skorzystania z naszych usług – w celu wykonania usługi tłumaczenia. 

4. Podstawą przetwarzania danych w przypadku wyceny jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO), a w przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (zlecenie tłumaczenia). 

5. Posiadają Państwo prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania bezpłatnej wyceny a następnie wykonania usługi.

7. Na potrzeby wykonania usługi Biuro Tłumaczeń Lingua może przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom – podmiotom wspierającym (tłumacze, korektorzy, księgowość, IT, prawnik, hosting) oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania Państwa zgody (odnośnie danych przekazanych w formularzu), a w razie zawarcia umowy – przez okres 6 lat, zgodnie z okresem przedawniania się ewentualnych roszczeń. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).